Allmänna villkor vid konsumentköp

Bakgrund

Fabeo AB 559373-5572, nedan Fabeo, är en auktionsfirma som genomför nätauktioner. Fabeo genomför förmedlingsuppdrag för näringsidkare, exempelvis lantbrukare och maskinförsäljare. Fabeo åtar sig även förmedlingsuppdrag för konkursförvaltare för utförsäljning av konkursbo, offentlig verksamhet samt finansbolag. Fabeo genomför på uppdrag av Säljare/Uppdragsgivare (nedan ”Säljaren”) auktioner online varigenom Fabeo förmedlar försäljningsobjekt till den Kunden/budgivare som erbjuder högst pris. Avtal ingås då mellan Kunden och Fabeo, men på uppdrag av tredje man. Nedan följer de ”Köpvillkor” som gäller när en konsument (”Kunden”) gör ett köp via Fabeos nätauktioner på torget.fabeo.se samt tillhörande sidor. För att kunna köpa via auktionstjänsten måste Kunden acceptera dessa villkor samt Fabeos integritetspolicy.

Säljare

Säljaren är den som försäljer sina maskiner och övriga objekt (nedan ”Försäljningsobjekt”) genom Fabeo. Fabeo åtar sig enbart uppdrag att försälja objekt från näringsidkare. Äganderätten kvarstår hos Säljaren till dess att ägandet övergår på Kunden. Fabeo är enbart en förmedlande mellanhand och har således inget ansvar för det objekt som säljs utan detta ansvar åvilar Säljaren.

Köpare

Fabeo förmedlar enbart objekt till kunder som registrerats och godkänts på www.torget.fabeo.se. För att kunna lägga bud måste Kunden acceptera dessa köpvillkor. Genom att registrera sig intygar Kunden att Kunden fått del av de villkoren samt förbinder sig att följa dem.

För att bli godkänd som kund måste Kunden också godkänna integritetspolicyn samt att Fabeo vid bedrivandet av näthandeln äger rätt att använda de uppgifter om Kunden som lämnats vid registreringen.

Kunden får ej låta någon annan använda kontot eller skapa mer än ett konto. Kunden ansvarar för samtliga åtgärder som vidtas vid användandet av kontot. Kunden får inte heller överlåta eller sälja användarnamn eller lösenord till annan person. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella.

För att få registrera sig som kund måste Kunden vara minst 18 år.

Fabeo har rätt att stänga av Kunden och spärra kontot om Fabeo misstänker att Kunden på något sätt missbrukar sitt konto eller inte efterlever de köpvillkor som föreligger. Om Fabeo misstänker att det föreligger någon form av brottslighet i förhållande till en Kund så kan Fabeo komma att polisanmäla detta. Fabeo förbehåller sig rätten att debitera Kunden en avgift motsvarande den kostnad Fabeo haft för att utföra en åtgärd till följd av Kundens eventuella missbruk av auktionstjänsten.

Försäljningsobjekt

Samtliga objekt som förmedlas via Fabeo säljs i befintligt skick. Innan ett Försäljningsobjekt läggs ut på auktion genomför en utav Fabeos representanter en intervju med Säljaren samt tar bilder av och i vissa fall filmar objektet. Underlaget för försäljningen utgörs av den beskrivning som Fabeo tar fram utifrån Säljarens uppgifter samt de bilder och eventuella filmer som tagits. Fabeo vidtar ingen besiktning av Försäljningsobjektet utan utgår i sin helhet från Säljarens uppgifter. Det är upp till Kunden att noggrant gå igenom det auktionsunderlag som är tillgängligt. Det ska också observeras att bilder och filmer i vissa fall kan vara missvisande. Det ska noteras att det kan förekomma okända eller dolda fel i de objekt som förmedlas via Fabeo.

Fabeo vidtar ingen egen bedömning av Försäljningsobjektets skick eller värde. Fabeo kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande objekt till ett lägre pris.

Det är Kunden och Säljaren som ansvarar för att genomföra ägarbytet och omregistrering på fordon hos Transportstyrelsen.

Reparationsobjekt

Av auktionsunderlaget framgår om Försäljningsobjektet är ett reparationsobjekt. Ett reparationsobjekt har inte genomgått en fullständig kontroll eller provkörning. Detta bör Kunden ta i beaktande vid budgivningen då Försäljningsobjektet kan vara behäftat med fler fel än vad som angivits i auktionsunderlaget. Fabeo ansvarar inte för att objektsbeskrivningen i auktionsunderlaget är uttömmande avseende skador, brister eller defekter. Vid köp av reparationsobjekt föreligger det inte heller någon rätt för Kunden att reklamera köpet. Fabeo ansvarar inte heller för fel i auktionsunderlaget.

Auktion

Fabeo säljer enbart objekt via s.k. nätauktioner. Vid varje Försäljningsobjekt anges hur länge aktuell auktion pågår. Bud kan läggas dygnet runt på igångvarande auktioner och bud kan läggas ända fram till sluttid för auktionen. För det fall bud inkommer vid tidpunkten då auktionen ursprungligen skulle ha avslutats förlängs tiden automatiskt för auktionen automatiskt med tre minuter intill dess att fler bud,  inte kommer. Det är högst bud vid tidpunkten för auktionens avslut som är att anse som det vinnande budet.

Efter avslutad auktion kontaktar Fabeo Säljaren och meddelar att auktionen är avslutad samt högsta bud. Därefter kontaktar Fabeo Kunden, dvs. den budgivare som har lagt det högsta budet vid avslutad auktion. Denna kontakt sker via e-post, telefon eller sms. Kunden erhåller då information om vad som händer efter avslutad auktion.

Fabeo friskriver sig från allt ansvar för direkta och indirekta skador eller förluster som Kunden eller Säljaren drabbas av på grund av tekniska fel, störningar i kommunikation etc. vid budgivningen. Det är upp till Kunden att säkerställa att lagda bud har registrerats. Fabeo bär inget ansvar för icke registrerade bud.

Fabeo beslutar ensidigt om en pågående auktion ska avslutas eller börja om på grund av exempelvis tekniska fel, felskrivningar eller annan anledning. Vid driftsstörningar kan Fabeo också besluta om att förlänga auktionen. Fabeo äger rätt att avvisa ett bud och avsluta auktionsprocessen utan att ange skälen härför.

Budgivning och reservationspris

Alla bud som lämnas vid pågående auktioner på www.torget.fabeo.se är bindande, se dock angående Ångerrätt nedan. Vid samtliga auktioner finns ett fastställt reservationspris, vilket innebär att Säljaren inte behöver fullfölja försäljningen av Försäljningsobjektet för det fall att det högsta budet understiger reservationspriset. På Försäljningsobjektets auktionssida framgår om reservationspriset har uppnåtts eller ej. Även bud som lämnas under reservationspris är dock bindande och kan ej återkallas av Kunden om budet är det högsta vid avslutad auktion. Bud som ligger under reservationspriset är bindande under en period om fem (5) dagar. Fabeo kommer under denna tid att ta kontakt med Kunden och ge besked om Säljaren är villig att fullfölja köpet på aktuell nivå.

Budgivning kan ske genom manuell budgivning eller genom autobud varigenom systemet tillser att nytt bud läggs upp till en på förhand bestämd högsta nivå där systemet följer uppsatta budsteg för Försäljningsobjektet.

En inropsavgift tillkommer alltid på det vinnande budet. Kunden ansvarar för att erlägga denna avgift i samband med betalning av Försäljningsobjektet. Det är inte tillåtet att delta i budgivning beträffande egna Försäljningsobjekt eller att genom ombud påverka budgivningen.

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta Försäljningsobjekt.

Avgifter

Det tillkommer en inropsavgift på angivet bud som varierar i storlek beroende på objekt. Inropsavgiften framgår av den information som anges vid aktuellt Försäljningsobjekt. Kunden är skyldig att erlägga inropsavgift även för det fall att köpet av Försäljningsobjektet av någon anledning ej fullgörs.

Betalning

Efter avslutad auktion kommer Kunden att erhålla en faktura på köpeskillingen samt inropsavgiften. Fakturan har sju (7) dagars betalningsfrist.

För det fall full betalning ej har erlagts senast på förfallodagen äger Fabeo rätt att kräva fullgörande av köpet samt kräva dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i räntelagen, inkassokrav på 180 kr samt en påminnelseavgift om 60 kr.

På samtliga Försäljningsobjekt tillkommer moms (om inget annat specifikt anges). I samtliga fall visas detta på det aktuella Försäljningsobjektet.

Hämtning av försäljningsobjekt

Fabeo ansvarar inte för transport och frakt ingår inte i köpet av Försäljningsobjektet.

När Fabeo har mottagit betalning av Försäljningsobjektet från Kunden tillser Fabeo att Kunden och Säljaren informeras om detta. Kunden kommer först efter det att betalning mottagits erhålla information om var Försäljningsobjektet finns för avhämtning. Kunden kommer då också erhålla kontaktuppgifter till Säljaren. Det åligger därefter Kunden att kontakta Säljaren för att bestämma tid för avhämtning av Försäljningsobjektet. Det är Kunden som ansvarar för hämtning av Försäljningsobjektet om inte Säljaren och Kunden överenskommer annat.  

För det fall Försäljningsobjektet inte hämtats inom femton (15) dagar från avslutad auktion äger Säljaren rätt att häva köpet och sälja Försäljningsobjektet till annan. Detta under förutsättning att Kunden och Säljaren skriftligen inte har överenskommit om en senare avhämtningstidpunkt. Se vidare under ”Hävningsrätt”.

Om Försäljningsobjektet ej avhämtas inom tjugo (20) dagar från avslutad auktion förlorar Köparen sin rätt att reklamera försäljningsobjektet. Detta då Försäljningsobjektets skick kan påverkas av yttre omständigheter.

Om Säljaren inte ger Kunden möjlighet att hämta Försäljningsobjektet inom den ovan angivna tidsfristen och parterna inte överenskommit annat så äger Kunden rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet. Kunden ska i detta fall framställa krav på fullgörelse eller hävning direkt gentemot Säljaren. För det fall att Kunden kan påvisa att förutsättningarna för hävning är uppfyllda äger Kunden rätt att erhålla återbetalning av den köpeskilling som har erlagts till Fabeo. Kunden äger dock ej rätt att återfå inbetald inropsavgift.

Säljaren ansvarar ej för en försämring av Försäljningsobjektets skick som uppkommer efter den tid då objektet skulle ha avhämtats. 

Hävningsrätt

Vid utebliven betalning har Säljaren via Fabeo rätt att häva köpet. Kunden är då skyldig att erlägga inropsavgiften samt ersättning för eventuell skada eller förlust som Säljaren och/eller Fabeo orsakats till följd av hävningen, exempelvis kostnader för en omförsäljning.

Hävningsrätt föreligger även i de fall då Kunden inte har avhämtat egendomen inom femton (15) dagar från det att auktionen avslutats. Detta under förutsättning att Kunden och Säljaren skriftligen inte har överenskommit om en senare avhämtningstidpunkt.

Vid hävning äger Säljaren via Fabeo rätt att sälja Försäljningsobjektet till ny kund. Säljaren och/eller Fabeo äger rätt att från den ursprungliga Kunden kräva ersättning för det fall omförsäljningen sker till ett pris som understiger det högsta bud som den ursprungliga Kunden lagt. Ersättningens storlek uppgår till skillnaden mellan det ursprungliga högsta budet och den faktiska försäljningssumman vid omförsäljningen. Ersättning ska även i detta fall utgå för exempelvis kostnader för omförsäljningen.

Eventuella krav som Kunden, Säljaren eller Fabeo har gentemot annan part med anledning av hävning ska framställas direkt gentemot ansvarig part.

Objektets skick

Alla objekt som förmedlas via Fabeo säljes i befintligt skick. I och med att det främst säljes begagnade objekt via Fabeo kan brister och fel förekomma. Fabeo tar inget ansvar för Försäljningsobjektets skick.

Kunden har en långtgående undersökningsplikt. Kunden upplyses härmed om vikten av att i samband med avhämtning undersöka Försäljningsobjektets skick i förhållande till beskrivningen i auktionsunderlaget. Säljaren ansvarar inte för fel eller brister som uppkommer efter hämtning av Försäljningsobjektet. Detta gäller även om Kunden därefter åberopar sin ångerrätt.

För det fall Försäljningsobjektet har sålts via en s.k. yard sale sker godkännandet av Försäljningsobjektet innan det medtages från området för yard sale. Yard sale innebär att Kunden undersöker Försäljningsobjektet på plats innan bud läggs. Vid köp vid en yard sale föreligger ingen ångerrätt.

Ångerrätt

Vid köp via Fabeos auktionstjänst har Kunden i egenskap av privatperson fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med konsumentköplagen. Det innebär att Kunden har rätt att ångra köpet om detta meddelas Säljaren och Fabeo inom fjorton (14) dagar från det att Kunden, eller Kundens ombud, hämtat eller tagit emot Försäljningsobjektet.

Ångerrätten gäller inte om Försäljningsobjektet säljs på uppdrag av konkursförvaltare eller finansbolag.

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden skriftligen meddela Säljaren och Fabeo att Kunden vill frånträda köpet. Det åligger Kunden att kontrollera att Säljaren och Fabeo erhållit meddelandet.

Vid utövandet av ångerrätten har Kunden en skyldighet att återlämna Försäljningsobjektet till Säljaren i det skick objektet var vid avhämtandet. Säljaren eller Fabeo ersätter inte resekostnader eller andra utlägg som återlämnandet av Försäljningsobjektet eller hävningen av köpet ger upphov till. Om Kunden väljer att skicka tillbaka Försäljningsobjektet åligger det Kunden att betala returfrakten och Kunden ansvarar för Försäljningsobjektets skick från det att Försäljningsobjektet avhämtats eller mottagits hos Säljaren till dess att Försäljningsobjektet återlämnats till Säljaren eller kommit i retur. Försäljningsobjektet ska återlämnas inom sju (7) dagar från den dagen då Kunden meddelar Säljaren och Fabeo att Kunden ville åberopa ångerrätten.

Om Försäljningsobjektet återlämnas i samma skick som när det avhämtades äger Kunden rätt till återbetalning av köpeskillingen. Inropsavgiften eller eventuell frakt- eller transportkostnad återbetalas ej. Återbetalning sker först när Försäljningsobjektet har återlämnats till Säljaren.

Reklamation

Om Kunden vill reklamera köpet ska detta göras direkt till Säljaren och Fabeo. Om Kunden vill framställa någon annan form av krav gentemot Säljaren med anledning av köpet ska Kunden vända sig direkt till Säljaren. Fabeo är enbart en mellanhand som tillser att objekt förmedlas via auktion. Fabeo bär således inget ansvar gentemot Kunden för Försäljningsobjektet. Fabeo kan vara behjälplig genom att besvara frågor, men kommer ej att agera ombud för endera part för det fall tvist uppstår.

Fel i auktionsunderlag

Fabeo reserverar sig för eventuella tryckfel eller skrivfel i auktionsunderlag eller på annat sätt på hemsidan. Uppgifterna i objektsbeskrivningen kan på grund av tillkommande omständigheter komma att ändras under auktionens gång. Ändringar och tillägg kommer att anges i objektsbeskrivningen. Det åligger således Kunden att under hela auktionens gång uppdateras sig beträffande innehållet i objektsbeskrivningen. Tillkommer omständigheter som väsentligt påverkar marknadsvärdet för Försäljningsobjektet förbehåller sig Fabeo rätten att ta bort Försäljningsobjektet från auktionen och därefter starta ny auktion med justerad objektsbeskrivning och justerat reservationspris. 

Ändring av köpvillkoren

Fabeo äger rätt att ändra köpvillkoren utan inhämtande av godkännande från Säljare och Kunden. Genom godkännande av köpvillkoren blir Kunden bunden av de vid varje tidpunkt gällande köpvillkor, vilket innebär att för det fall Fabeo gör tillägg eller ändringar i köpvillkoren är Kunden bunden av dessa. Nya eller justerade köpvillkor gäller från och med den tidpunkt då de köpvillkoren publicerats på Fabeos hemsida.

Tillämplig lag

Tvist rörande giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras enligt svensk rätt. I första hand ska parterna försöka lösa tvisten genom förhandling.an parterna ej komma överens ska tvisten avgöras i svensk domstol.

Senast ändrad: 2024-04-30