Allmänna villkor avseende försäljningsuppdrag

Bakgrund

Fabeo är en auktionsfirma som genomför nätauktioner. Fabeo genomför förmedlingsuppdrag för näringsidkare så som exempelvis lantbrukare och maskinförsäljare. Fabeo genomför på uppdrag av Uppdragsgivare auktioner online varigenom Fabeo förmedlar försäljningsobjektet till den budgivare som erbjuder högst pris. Fabeo förmedlar objekt enbart till köpare som är näringsidkare.

Uppdragsgivaren önskar sälja objekt genom Fabeos nätauktion. Objekten säljs till köpare via Fabeo på uppdrag av Uppdragsgivaren. Parterna är överens om att eventuella skador, krav, kostnader, reklamationer etc. som en köpare kan göra gällande med anledning av köpet ska ställas mot Uppdragsgivaren. 

Om en köpare skulle rikta krav mot Fabeo så ska Fabeo ha rätt att kräva Uppdragsgivaren i motsvarande mån eller så långt som så är möjligt överföra sådant krav till Uppdragsgivaren.

Representant från Fabeo besöker Uppdragsgivaren för genomgång av de objekt som Uppdragsgivaren vill försälja genom Fabeo. I samband med att försäljningsuppdrag undertecknas så bekräftas även den lista på objekt som Fabeo och Uppdragsgivaren vid tillfället har sammanställt.

Fabeos skyldigheter

Fabeo ska genom en av sina representanter inhämta information om objektet/en från Uppdragsgivaren inklusive foto och om i tillämpliga fall film av objektet/en. Fabeo ansvarar för att på sin hemsida under aktuell auktion offentliggöra objektsbeskrivning, foto (och om tillämpligt film) samt all information som har med själva auktionen att göra så som reservationspris, inropsavgift och under vilken tid som auktionen kommer att vara igång. Fabeo genomför ingen egen bedömning av objektets skick eller värde. Uppdragsgivaren avgör vilket reservationspris som varje objekt ska åsättas.

Fabeo ansvarar för att efter genomförd auktion, som har uppnått ett pris över reservationspris, bekräfta till budgivare med högst bud att de är att anse som köpare samt tillhandahålla denne betalningsinformation. Fabeo ska efter det att betalning erhållits för objektet bekräfta till Uppdragsgivaren att betalning är genomförd och tillhandahålla Uppdragsgivaren med de uppgifter som nödgas för genomförande av överlämning av objekt. Det är köparens ansvar att hämta objektet och Uppdragsgivarens ansvar att lämna över objektet till köparen. Det är upp till köparen och Uppdragsgivaren att bestämma om tid för överlämning efter det att Fabeo har bekräftat till Uppdragsgivaren att betalning har erhållits.

För det fall att auktion avslutats utan att budgivningen nått över reservationspriset så ska Fabeo omedelbart kontakta Uppdragsgivaren för att inhämta instruktioner om huruvida Uppdragsgivaren önskar genomföra försäljning till högsta budet eller om auktionen ska avslutas utan försäljning.
Fabeo är enbart en förmedlande mellanhand och har således inget ansvar för de objekt som säljs utan detta ansvar åvilar Uppdragsgivaren.

Uppdragsgivarens skyldigheter

Uppdragsgivaren är skyldig att lämna all information om objektet/en som denne innehar och som kan vara av vikt för en ny ägare till Fabeo i samband med att Fabeo inhämtar underlag för objektsbeskrivningen. Uppdragsgivaren ska som del av informationen som ges till Fabeo även informera Fabeo om kända fel och brister. För det fall så begärs så ska även erforderligt bevis på äganderätt uppvisas för Fabeo.

Uppdragsgivaren är motpart gentemot den budgivare som lägger högst bud och således blir köpare till objektet/en. För det fall en köpare har några som helst krav med anledning av det förvärvade objektet så ska dessa framställas gentemot Uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren ska vara tillgänglig gentemot Fabeo och tillse att återkoppling på eventuella frågor från Fabeo sker omgående. Fabeo kan komma att kontakta Uppdragsgivaren via e-post eller telefon.

Äganderätt

Uppdragsgivaren garanterar att denna är ensam ägare och har full och oinskränkt äganderätt till samtliga de objekt som denne försäljer genom Fabeo. Uppdragsgivaren garanterar även att denne har oinskränkt förfoganderätt över objekten samt att objekten inte är pantsatt eller på annat sätt belastat med rättighet tillkommande tredje man.

Ensamrätt

Fabeo har under uppdraget ensamrätt att förmedla försäljning av objektet/en. Uppdraget ska anses löpa från det att uppdragsbekräftelse undertecknats och till dess att auktion som Fabeo initierat avslutats enligt annonserad tid. Fabeo och Uppdragsgivaren ska vid undertecknandet av uppdragsbekräftelsen bestämma en tid för när auktionen ska påbörjas samt bestämma preliminärt hur lång tid auktionen ska pågå. Auktionen kan komma att förlängas om parterna så överenskommer eller på grund av automatisk förlängning på grund av inkommande bud vid auktionens avslut. För det fall att auktion avslutas med bud över reservationspriset så är Uppdragsgivaren bunden att sälja till angiven köpare.

Uppdragsgivaren förbinder sig att inte inleda några försök eller etablera några kontakter för att försöka sälja objektet/en som Fabeo fått i uppdrag att försälja genom tredje man eller i egen regi under tiden som Fabeo har uppdraget att förmedla objektet. För det fall att Uppdragsgivaren under tiden som Fabeo har ensamrätt att försälja objektet säljer objektet till tredje man så ska Uppdragsgivaren vara förpliktigad att utge provision till Fabeo som om objektet hade sålts via Fabeo. Uppdragsgivaren har i sådana fall skyldighet att uppvisa underlag för Fabeo varigenom köpeskillingen för objektet framgår.

Provision

Fabeo har rätt till en provision för utförandet av sitt uppdrag från Uppdragsgivaren. Genom undertecknande av detta avtal så godkänner Uppdragsgivaren att Fabeo innan överföring av köpeskillingen för objektet/en till Uppdragsgivaren drar av avtalad provision. Provision ska utgå även om Uppdragsgivaren av någon anledning inte fullföljer försäljningen så länge auktionen har uppnått ett pris överstigande reservationspriset. Om Uppdragsgivaren ej vill fullfölja försäljning till tredje man på grund av att budgivning ej uppnått reservationspris så ska ingen provision utgå.

Avbrytande av uppdrag

Uppdragsgivaren äger rätt att meddela Fabeo när som helst om att denne önskar att Fabeo avslutar uppdraget. Är det en pågående auktion vid meddelande tidpunkten så har dock Fabeo rätt att avsluta auktionen och Uppdragsgivaren är då bunden att genomföra försäljningen om högsta budet når över reservationspriset. Om det inte är en pågående auktion så ska Fabeo avsluta uppdraget omgående. Fabeo har i sådana fall rätt att kräva ersättning för nedlagda kostnader från Uppdragsgivaren.

Fabeo äger rätt att avsluta pågående uppdrag om Fabeo har hållit auktion som avslutats utan att försäljning genomförts. Uppdragsgivaren är ej förpliktigad att i sådant fall utge provision eller annan ersättning till Fabeo.

Plats för förvaring

Uppdragsgivaren ansvarar för att förvara objekten intill dess att objektet överlämnas till en köpare efter genomförd auktion. Uppdragsgivaren ansvarar för att objektet förvaras på sådant sätt att ingen skada åsamkas objektet under tiden från det att uppdraget erhålles av Fabeo till dess att en köpare avhämtar objektet eller uppdraget upphör För det fall att plats för förvaring av objekt ändras från vad som angivits i uppdragsbekräftelsen så ska Uppdragsgivaren meddela Fabeo detta omgående.

Påföljd vid avtalsbrott från Uppdragsgivaren

För det fall Uppdragsgivaren åsamkar någon form av skada för Fabeo så har Fabeo rätt att göra gällande krav gentemot Uppdragsgivaren.

Reklamationer

För det fall köparen har någon invändning mot objektets skick eller eventuella brister så har köparen att rikta eventuella krav med anledning härav direkt gentemot Uppdragsgivaren. Fabeo agerar enbart som förmedlande part och har således inget ansvar i förhållande till Uppdragsgivare eller köpare avseende eventuella reklamationer, krav eller anspråk. Fabeo kan vara behjälplig genom att besvara frågor men kommer ej att agera så som ombud för endera parten för det fall att tvist uppstår.

Yard sale

För det fall så överenskommes mellan parterna så ska Fabeo genomföra en så kallad yard sale istället för en ordinarie nätauktion. Yard sale går ut på att en eller flera Uppdragsgivare ställer upp objekten som ska försäljas på av Fabeo anvisad plats. Intressenter får sedan på angiven dag komma till aktuell plats för att se objekten och genom att skanna QR-kod som finns på varje enskilt objekt kunna lägga bud på auktionen online. Det kommer även finnas möjlighet för intressenter som inte är på plats att lägga bud så som en ordinär nätauktion. Försäljningsunderlaget kommer dock stipulera att objektet säljes via en yard sale.

Vid en yard sale så är det Fabeo som ombesörjer och ansvarar för förvaringen av objekten sedan Uppdragsgivaren tillsett att objektet ställts på anvisad plats. Fabeo kommer tillse att erforderliga försäkringar och säkerhet hålles på angiven plats. De slutliga köparna av objekten kommer i dessa fall att anvisas till yard sale-området för hämtning av objekten efter det att köparna har erlagt betalning.

Fabeo är den som slutligt avgör om objekten ska säljas genom yard sale eller ordinarie nätauktion. Dock krävs det för att Fabeo ska genomföra försäljningen genom en yard sale att Uppdragsgivaren inte motsätter sig mot en sådan försäljning. I övrigt ska vad som angivits i dessa allmänna villkor och i uppdragsbekräftelsen äga tillämpning även vid yard sales i tillämpliga fall.

Försäkring

Uppdragsgivaren ansvarar för att hålla objekten försäkrade i erforderlig mån intill dess att äganderätten övergår till en köpare.

Tvist och lagval

Tvister som uppstår i anledning av avtal mellan Fabeo och Uppdragsgivaren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö.

Språket för förfarandet ska vara Svenska.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.